giphy.gif

לזכרם

giphy.gif

 במסגרת לימודי התקשורת בשכבת יא', חקרו התלמידים על תלמידי בית הספר ובוגריו אשר נפלו במהלך שירותם הצבאי, נפגעי פעולות האיבה ותלמידי בית הספר אשר נפטרו במהלך שנות לימודיהם. אתר זה מוקדש לזכרם.

לוגו הרב תחומי ב.png